fbpx

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAŠA KMETIJA JE VKLJUČENA V NASLEDNJE UKREPE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, IZ KATERIH LETNO PREJEMAMO SREDSTVA ZA IZVAJANJA LE TEH:


PODUKREP 6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Mnogi ljudje si primarni stik z naravo in odmik od stresnega vsakdanjega hitrega tempa lahko privoščijo samo v času dopusta/počitnic. Glavna motivacija posameznikov, parov in družin, ki potujejo na podeželja je prav to ̶ stik s podeželskim okoljem, aktivnosti ali počitek v naravi ter osebni stik s podeželskim življenjem in ljudmi. Turizem na podeželju postaja tržna niša, ki se širi ob prehodu množičnega turizma v turizem posebnih interesov.

Tako kot renomirana vina tudi renomirana oljčna olja lahko predstavljajo pomemben dejavnik privlačnosti za določen kraj. Goriška brda veljajo za petično in magično destinacijo, kjer je v zadnjih letih zelo povečan obisk turistov tako z domačega kot iz tujih trgov. Ob obsežnih vlaganjih v osnovno kmetijsko dejavnost načrtujemo na našem posestvu dodatno investicijo v namestitvene kapacitete, kjer bomo ponujali nočitve z zajtrkom, in dopolnitvijo turistične ponudbe v celovit produkt, ki bo »odprt za vse iskalce najvišjega dobrega«.

Velika prednost investitorjev je tudi v tem, da poudarek posvetijo tudi osebnemu stiku z vsakim gostom, ter se trudijo, da izpolnijo njegove želje ter s tem naredijo obisk še bolj doživet in zanimiv.

Z naložbo želimo na posestvu Brataševec doseči naslednje cilje:

  • vzpostaviti dodatne prostorske zmožnosti za izvajanje zelenega turizma na kmetiji
  • vzpostaviti pogoje za novo delovno mesto in
  • povezati oljkarsko dejavnost na kmetiji z dodatno turistično dejavnostjo ter graditi na profesionalnemu pristopu, izhajajoč iz različnosti potreb (okusov) različnih ciljnih skupin, ki predstavljajo tržno nišo.

Identificiranje najpomembnejših značilnosti ključnega izdelka:
oddaja sob v turistični najem,

  • možnost zajtrka
  • uporaba zunanjega bazena, ki je namenjen samo gostom
  • možnost degustacij večkrat nagrajenih oljčnih olj


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Na našem družinskem posestvu se zavedamo, da DOŽIVETJE pomeni spoznavanje lokalne kulture in načina življenja. Prav zato smo oljkarstvo povezali s turistično dejavnostjo na kmetiji. Naš nov večnamenski objekt bo zato postavljen sredi oljčnika, v njemu pa bomo lahko obiskovalcem, gostom in kupcem predstavili proces od "oljke do olja", saj se zavedamo, da neposreden stik poveča zaupanje v blagovno znamko Villa Eva.

Glavni cilj naložbe je doseči zahtevne standarde za doseganje visokih kakovosti oljčnih olj in tako postati še konkurenčnejši na trgu. Oljke želimo stiskati takoj po obiranju, zato bomo dopolnili in optimizirali proizvodni proces predelave oljk z ureditvijo ustreznih prostorov in nakupom linije za stiskanje. Z ureditvijo degustacijskega prostora in prostora za trženje lastnih proizvodov bomo okrepili prodajo na domu in povečali delež prihodkov iz naslova degustacij oljčnih olj ter ustvariti pogoje za izvedbo novih proizvodov na kmetiji. Kot ekološka kmetija skrbimo, da tudi pri novi naložbi nadgrajujemo odnos do okolja, zmanjšujemo toplogredne emisije in znižujemo porabo vode.

Pričakovani rezultati:

  • V novem večnamenskem objektu bodo klet namenjena oljarni s prostori za predelavo in spravilo oljčnega olja, v delu pritličja pa bodo prostori za trženje – degustacija in prodaja oljčnih olj. Kot sekundarni del objekta je oblikovan tudi zbiralnik vode.
  • Ureditev ustreznih prostorov s tehnološko posodobitvijo – linija za stiskanje, ki bo omočila optimalne tehnološke procese pri proizvodnji visoko kvalitetnih oljčnih olj. Hkrati pa bo pripomogla pri ustvarjanju novih proizvodov, ki ga doslej posestvo v okviru svoje ponudbe na trgu še ni ponujalo.

Projekt finančno podprt s strani Evropske unije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)