Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAŠA KMETIJA JE VKLJUČENA V NASLEDNJE UKREPE V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, IZ KATERIH LETNO PREJEMAMO SREDSTVA ZA IZVAJANJA LE TEH:

Ker ne poznamo v katere ukrepe ste še vključeni (npr. Ukrep 10  – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,  UKREP 13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ipd), spodaj navajamo le tekste za Podukrep 6.4, POZNEJE SE BO LAHKO DODALO BESEDILO ZA UKREP 4.2.


PODUKREP 6.4

Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Mnogi ljudje si primarni stik z naravo in odmik od stresnega vsakdanjega hitrega tempa lahko privoščijo samo v času dopusta/počitnic. Glavna motivacija posameznikov, parov in družin, ki potujejo na podeželja je prav to ̶ stik s podeželskim okoljem, aktivnosti ali počitek v naravi ter osebni stik s podeželskim življenjem in ljudmi. Turizem na podeželju postaja tržna niša, ki se širi ob prehodu množičnega turizma v turizem posebnih interesov.

Tako kot renomirana vina tudi renomirana oljčna olja lahko predstavljajo pomemben dejavnik privlačnosti za določen kraj. Goriška brda veljajo za petično in magično destinacijo, kjer je v zadnjih letih zelo povečan obisk turistov tako z domačega kot iz tujih trgov. Ob obsežnih vlaganjih v osnovno kmetijsko dejavnost načrtuje Posestvo Brataševec na svojem posestvu z dodatno investicijo v namestitvene kapacitete, kjer bodo ponujali nočitve z zajtrkom, dopolniti tudi svojo turistično ponudbo v celovit produkt, ki bo »odprt za vse iskalce najvišjega dobrega«.

Velika prednost investitorjev je tudi v tem, da poudarek posvetijo tudi osebnemu stiku z vsakim gostom, ter se trudijo, da izpolnijo njegove želje ter s tem naredijo obisk še bolj doživet in zanimiv.

Z naložbo želi Posestvo Brataševec doseči naslednje cilje:

  • vzpostaviti dodatne prostorske zmožnosti za izvajanje zelenega turizma na kmetiji
  • vzpostaviti pogoje za novo delovno mesto in
  • povezati oljkarsko dejavnost na kmetiji z dodatno turistično dejavnostjo ter graditi na profesionalnemu pristopu, izhajajoč iz različnosti potreb (okusov) različnih ciljnih skupin, ki predstavljajo tržno nišo.

Identificiranje najpomembnejših značilnosti ključnega izdelka:
oddaja sob v turistični najem,

  • možnost zajtrka
  • uporaba zunanjega bazena, ki je namenjen samo gostom
  • možnost degustacij večkrat nagrajenih oljčnih olj


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Projekt finančno podprt s strani Evropske unije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (sredstva zagotavljata EU in SLO)